Oficjalna Strona Parafii Rzymskokatolickiej

 pw. N.M.P. Królowej Korony Polskiej

w Nowej Wsi.
<---  Kościół parafialny w Nowej Wsi.                           Kościół filialny w Koźmińcu  --->


  Strona domowa
  Kontakt
  Kancelaria paraf.
  Program duszp.
  Porządek Mszy św.
  Ogł. duszpasterskie
  Aktualności
  Kronika parafialna
  Gazetka paraf.
  Rada parafialna
  Grupy duszp.
  Wypominki roczne
  Galeria
  Uśmiech proboszcza
  Kościół online
  Biblioteka
  Warto odwiedzić
  Reg. cmentarza

Parafialny Zespół Charytatywny 

      

"   

 

 

 

       

INSTRUKCJA  O  PARAFIALNYCH  ZESPOŁACH  CHARYTATYWNYCH.               

 Tradycja Kościoła uczy o potrzebie odpowiedzialności za drugiego człowieka, która ma się wyrażać w trosce o jego zbawienie, a także o zabezpieczenie podstaw egzystencjalnych. Dla lepszego wypełnienia tych zadań apostołowie ustanowili współpracowników do „codziennego rozdawania jałmużny" oraz by „obsługiwali stoły"(Dz6).

    Również w dzisiejszych czasach duszpasterze potrzebują licznych, gorliwych współpracowników, aby jak najlepiej wypełnić zadania apostolskie. Podobnie, jak w dziedzinie liturgii i katechizacji parafia ma licznych współpracowników świeckich i zakonnych, tak również i w działalności charytatywnej do dobrego wypełniania swych zadań potrzebuje pomocy zespołu ludzi dobrej woli. Taką zaangażowaną grupą mogą być parafialne zespoły charytatywne.     

Celem lepszego wypełniania zadań troski o potrzebujących, proboszcz zobowiązany jest do powołania parafialnego zespołu charytatywnego. Powołane przez proboszcza do zespołu osoby, podejmują się wspierać go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła.

Zadania zespołu obejmują trzy kierunki działania:
1. mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem;
2. w miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
3. organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym.                                        

Zadanie mobilizowania wspólnoty parafialnej do świadczenia miłosierdzia członkowie zespołu wypełniają przez:

a. kontakty, rozmowy i zachęcanie współparafian
- do modlitwy za żywych i umarłych;
- do praktykowanie wzajemnego przebaczenia;
- do cierpliwego znoszenia krzywd;
- do praktykowania innych określonych czynów miłosierdzia, wynikających z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego;
- do stałej i regularnej współpracy z zespołem charytatywnym.           

b. kultywowanie parafialnych, sąsiedzkich i rodzinnych zwyczajów charytatywnych;                

c. przygotowywanie akcji charytatywnych (np. Tydzień Miłosierdzia, dzień chorych, okresowe akcje, jak np.: św. Mikołaj, opłatek itp.                                                                                    

d. uroczyste obchody świąt charytatywnych, np. Święto Miłosierdzia Bożego (2-ga niedziela wielkanocna), Św. Antoniego, (13 VI), św. Brata Alberta (17 VI), MB Uzdrowienia Chorych, (6 VII), św. Wincentego a Paulo (27IX) i św. Szczepana (26XII) itp.                                                                      

Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy. Aby nikogo w swoim posługiwaniu nie pominąć, winni oni zwracać uwagę na następujące kategorie potrzebujących:
- osoby potrzebujące pomocy duchowej (załamane psychicznie, opuszczone, osamotnione, wątpiące, błądzące itd.);
- chorzy, sterani wiekiem, niepełnosprawni;
- rodziny wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci, samotne i młodociane matki, rodziny alkoholików, bezrobotnych, rodziny rozbite i zdemoralizowane;
- biedne dzieci i młodzież, osierocone, opuszczone, zaniedbane, deprawowane, opóźnione w rozwoju;
- osoby ubogie materialnie, dotknięte wypadkiem losowym, pogorzelcy, powodzianie, bezrobotni itp.;
- osoby przeżywające inne trudności.                                                                           

 

Osoby angażujące się w zespołową działalność charytatywną muszą wypracowywać w sobie następujące cechy:
- życie w zjednoczeniu z Chrystusem; wolność od przywiązania do bogactwa;
- zdolność do wielkodusznego poświęcania się;
- zdolność do spieszenia z pomocą w każdej potrzebie;
- niezbędne kwalifikacje;
- zmysł rodzinny i obywatelski;
- cnoty odnoszące się do życia społecznego jak: uczciwość, poczucie sprawiedliwości, szczerość, uprzejmość, delikatność i siła ducha.                                                                                     

Członkowie zespołu powinni brać udział w rekolekcjach zamkniętych i dniach skupienia o tematyce dobroczynności, organizowanych przez domy rekolekcyjne archidiecezji.

 

Członkinie Parafialnego Zespołu Charytatywnego:

 

Teresa Kaczmarek.

Krystyna Krawczyk.

Małgorzata Maćkowiak.

Anna Orpel.

Wiesława Soczewa.

Halina Wałęsa.

Renata Wałęsa.

.

Liczniki internetowe